Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding of offerte uitgaand van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv alsook op iedere overeenkomst tussen deze laatste en de klant. De klant verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud en verzaakt daarbij volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1. Enkel het door DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv schriftelijk aanvaard order verbindt DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv volgens de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden en volgens deze algemene voorwaarden.
2.2. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 35% van de prijs van de bestelling verschuldigd ingevolge niet-uitvoering van de tussen partijen afgesloten overeenkomst, onverminderd het recht van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

ARTIKEL 3: LEVERINGSTERMIJNEN

De door DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv op gelijk welke wijze meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn derhalve niet bindend, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen. De klant verzaakt bij laattijdige levering uitdrukkelijk aan elk verhaalmiddel, waaronder schadevergoeding van welke aard ook of ontbinding van de verkoop.

ARTIKEL 4: LEVERING

4.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, geschiedt de levering EX WORKS op de zetel van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv (Incoterms® 2010). In geval van vervoer over zee of via binnenwateren geschiedt de levering FAS in de overeengekomen haven van verscheping langszij het schip dat de klant heeft aangeduid (Incoterms® 2010). Indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv voor het transport van de verkochte goederen zorgt, wordt, als daarvoor geen nadere instructies door de klant aan DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv zijn verstrekt, de wijze van transport, verzending en dergelijke door DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv bepaald. In dat geval blijft het risico van opslag, laden, transport, lossen of elke andere schade ingevolge transport op de klant rusten en kan DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Indien partijen een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen, geldt deze afwijkende regeling slechts ten aanzien van deze individuele overeenkomst en niet tevens voor enige daarop volgende overeenkomst tussen partijen.
4.2. De klant verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen binnen de 10 dagen na verzending van de kennisgeving door DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv dat deze ter beschikking staan. Als de goederen niet door de klant binnen voornoemde termijn in ontvangst worden genomen, is DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling noch kennisgeving en zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging als ontbonden te beschouwen en de goederen door te verkopen. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 35% van de prijs van de bestelling verschuldigd ingevolge niet-uitvoering van de tussen partijen afgesloten overeenkomst, onverminderd het recht van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade zoals een eventuele lagere opbrengst, de extra kosten die DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en elke eventuele andere schade die DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv heeft geleden.
4.3. In het geval DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv de goederen gestald houdt omwille van een laattijdige inontvangstneming door de klant, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een stallingvergoeding verschuldigd van 25,00 EUR per dag, vanaf het verstrijken van de 10e dag na de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 4.2.

ARTIKEL 5: NAZICHT EN CONFORMITEIT

5.1. Nazicht van de goederen dient te gebeuren door de klant op het ogenblik van de levering en inontvangstneming van de goederen.
5.2. De tweedehands goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van het afsluiten van de koopovereenkomst. Aanvaarding van de levering houdt de aanvaarding in van de staat waarin de goederen zich bevinden.
5.3. DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv is in geen geval gehouden tot vrijwaring voor het onderhoud, het regelen en het afstellen nodig voor een normaal gebruik van de goederen, noch de onderdelen die normaal vervangen worden ter gelegenheid van de onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. Normale slijtage en de normale waardevermindering van de onderdelen worden geacht tot de aard van de tweedehands goederen te behoren en kunnen aldus geen aanleiding geven tot een vordering tot vrijwaring ten aanzien van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv.
5.4. DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv is in geen geval gehouden tot vrijwaring indien de klant de goederen heeft omgevormd, veranderd of heeft laten herstellen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv of in het geval van abnormaal of foutief gebruik van de goederen door de klant of gebrek aan onderhoud volgens de voorschriften van de constructeur.
5.5. DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv staat niet in voor stoornissen die hun oorsprong vinden voorafgaand aan de verkoop van de geleverde goederen, noch voor stoornissen van derden met betrekking tot het gebruik van de verkochte goederen.
5.6. In het geval DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv gehouden zou zijn tot vrijwaring, zal zij naar keuze de desbetreffende zaken gratis vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of herstellen dan wel een prijsreductie verlenen.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook (waaronder zonder exhaustief te zijn: stilstand schade en derving van inkomsten) noch schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

ARTIKEL 7: PRIJS

7.1. De prijs van de goederen is deze zoals op de bestelbon of factuur vermeld en geldt exclusief leverings-, vervoer-, en verzekeringskosten, belastingen, taksen, tol, douanerechten en/of heffingen van welke aard dan ook die betrekking hebben op de geleverde goederen, die integraal ten laste van de klant zijn behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen.
7.2. DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijzen van energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

ARTIKEL 8: BETALING

8.1. De goederen zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, vooraf betaalbaar op de maatschappelijke zetel van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv. Op het ogenblik van bestelling dient het voorschot betaald te worden zoals bepaald in de tussen partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden. Uiterlijk binnen 1 maand na het afsluiten van de overeenkomst is het restsaldo verschuldigd.
8.2. De goederen worden slechts geleverd na betaling van de volledige koopprijs zoals vermeld op de bestelbon. Indien hiervan wordt afgeweken door DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv, doet dit geen enkele afbreuk aan de verplichting van de klant om de koopprijs volledig te betalen en de bestelling volledig af te nemen.
8.3. In geval van niet of laattijdige betaling van het voorschot of restsaldo is DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling noch kennisgeving en zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging als ontbonden te beschouwen en de goederen door te verkopen. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 35 % van de prijs van de bestelling verschuldigd ingevolge niet-uitvoering van de tussen partijen afgesloten overeenkomst, onverminderd het recht van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Het door de klant betaalde voorschot zal toegerekend worden op bovengenoemde verschuldigde schadevergoeding en een eventueel restsaldo zal door DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv op eerste verzoek van de klant worden terugbetaald.
8.4. In geval DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv niet opteert voor de onmiddellijk ontbinding van de overeenkomst zoals hierboven omschreven, is de klant vanaf de vervaldag tot betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag, en dit voor elke reeds begonnen maand, onverminderd het recht van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Ook heeft elke vertraging in de betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg dat een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 15% van de factuur wordt aangerekend met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.
8.5. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Discontoen bankkosten zijn ten laste van de klant.
8.6. DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de klant te schorsen indien de klant zijn betalingsverbintenis niet nakomt.
8.7. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle overige, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
8.8. Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 10 dagen na factuurdatum door de klant per aangetekend schrijven te worden gemeld aan DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv.
8.9. Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSOVERDRACHT

9.1. De geleverde goederen blijven volledige eigendom van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv tot voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie aan DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv verschuldigd is, met inbegrip van de prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. De risico’s van schade, verlies, diefstal of vernietiging van de goederen zullen daarentegen integraal worden gedragen door de klant vanaf de datum van ondertekening van de koopovereenkomst.
9.2. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze te stallen overeenkomstig de gebruikelijke standaarden in de sector alsook deze te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van, doch niet beperkt tot: brand en diefstal). De klant verbindt zich ertoe DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv te verwittigen indien de goederen gestald worden in een ruimte die geen eigendom is van de klant en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de eigenaar mee te delen aan DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv.
9.3. Tot het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de klant is overgedragen conform deze algemene voorwaarden, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zakelijk of persoonlijk recht of er om het even welke manier over te beschikken. De klant verbindt zich ertoe om DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de goederen zou zijn gelegd.
9.4. De klant verbindt zich ertoe de goederen niet in het verkeer te brengen zonder voorafgaandelijk de wettelijk verplichte tweedehandskeuring te hebben laten uitvoeren en hiervoor de kosten te hebben voldaan alsook het inschrijvingsbewijs te hebben aangevraagd op zijn naam binnen de wettelijke termijn en alle wettelijke administratieve formaliteiten te hebben volbracht.

ARTIKEL 10: ONTBINDING

10.1. DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant in gebreke blijft één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen, (ii) indien het vertrouwen van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant of door staking van betaling of de aanvraag van een insolventieprocedure zoals een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie, (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant.
10.2. In geval van ontbinding heeft DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv het recht de goederen terug te nemen en een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die zij heeft geleden en worden alle vorderingen van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv op de klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 11: WAARBORGEN

Als door DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv een welbepaalde waarborg werd verleend, blijkt dit uit de voorzijde van de bestelbon. De waarborg geldt enkel en alleen voor gesloten componenten van de motor, versnellingsbak en achterbrug. De waarborg is nooit van toepassing op slijtageonderdelen en uurloon. De waarborg zal nooit kunnen worden ingeroepen voor schade ten gevolge van onredelijk of oneigenlijk gebruik van het voertuig, bv. tekort aan motorolie, te weinig oliedruk, te hoge bedrijfstemperatuur, te weinig remvermogen, tekort aan baanvastheid, tekort aan olie of vet in versnellingsdoos, achterbrug, enz. De waarborg vervalt van rechtswege van zodra de klant zijn wagen voor onderhoud en werk toevertrouwt aan derden.

ARTIKEL 12: RETENTIERECHT

Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de klant, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv bevinden, door deze laatste kunnen worden weerhouden ter waarborg van de betaling van verschuldigde facturen voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe goederen die door de klant ter bewerking of herstelling worden toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van een en dezelfde ondeelbare overeenkomst, zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende prestaties wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv is bevrijd van rechtswege en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: staking, oorlog, overheidsmaatregelen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard ook en tekortkomingen van derden die door DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv ten behoeve de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. De koper kan zich nooit aan de uitvoering van de overeenkomst onttrekken omwille van wetten, verordeningen, richtlijnen, reglementen, invoerbeperkingen of douanevoorschriften geldend in het land van invoer.

ARTIKEL 14: OVERNAME VAN EEN VOERTUIG

14.1. Als de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de klant, dan is de overname afhankelijk van het bewijs dat de klant eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat hij er vrij kan over beschikken en alle verplichtingen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd. De overnamewaarde van het over te nemen voertuig, overeengekomen bij de bestelling van de goederen, is definitief voor zover de staat van het voertuig toebehorend aan de klant op het ogenblik van zijn levering overeenstemt met de beschrijving ervan op de bestelbon of in een erbij gevoegd document. Als aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, of als de overeengekomen datum van levering van het over te nemen voertuig niet gerespecteerd wordt, heeft DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv het recht de prijs van de overname te verminderen of de overname te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. Deze annulering heeft geen invloed op de afwikkeling van de verkoopovereenkomst.
14.2. Indien de klant het over te nemen voertuig blijft gebruiken in afwachting van de levering van de door hem bij DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv bestelde goederen, zijn alle kosten met betrekking tot het eerstgenoemde voertuig en eventuele waardevermindering daarvan voor rekening van de klant.

ARTIKEL 15: B.T.W.

Als bij de overgang van de verkochte goederen naar een andere lidstaat van de Europese Unie of bij uitvoer de goederen worden vrijgesteld van B.T.W., verplicht de klant zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen, teneinde een rechtsgeldige transactie te verwezenlijken. Indien de toepassing van de B.T.W-vrijstelling door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de klant een bedrag verschuldigd aan DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv gelijk aan het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake zou zijn van een binnenlandse levering van de desbetreffende goederen. De klant is tevens aansprakelijk voor alle overige schade in hoofde van DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv ingevolge het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden door de klant.

ARTIKEL 16: KENNISGEVINGEN

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen door DEGROOTE TRUCKS & TRAILERS nv rechtsgeldig kunnen verricht worden bij verzending per e-mail.

ARTIKEL 17 : GESCHILLENREGELING

17.1. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge.
17.2. Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 18: HOEDANIGHEID VAN DE KLANT

18.1. In het geval de klant een consument is in de zin van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument en/of artikel 1649bis van het Burgerlijk wetboek, gelden voorliggende algemene voorwaarden met uitzondering van volgende artikelen: 3, 5.1-5.2., 5.6., 7.1., 8.8. en 17.1.
18.2. In geval de overeenkomst via een tussenpersoon tot stand komt, wordt deze tussenpersoon, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, steeds geacht op te treden als lasthebber van de klant, zodat elke handeling van of naar deze tussenpersoon geacht wordt ten aanzien van de klant rechtstreeks te zijn verricht.

Bel ons

E-mail

Truckagent

Chat